Adwokat Monika Spieler

Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

  • złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego
  • odmowa ponownego przyjęcia do pracy wbrew orzeczeniu o przywróceniu właściwego organu
  • odmowa wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy wbrew zobowiązaniu wynikającemu z orzeczenia sądu
  • niezgłoszenie osoby wykonującej pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego
  • narażenie życia albo zdrowia pracownika - niedopełnienie obowiązków z zakresu bhp
  • niezawiadomienie w terminie o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej osoby wykonującej pracę zarobkową albo zaniechanie sporządzenia lub nie przedstawienie wymaganej dokumentacji wbrew obowiązkowi