Adwokat Monika Spieler

Przestępstwa przeciw środowisku

  • powodowanie zniszczeń w przyrodzie
  • zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach
  • nieodpowiednie postępowanie z odpadami
  • nieodpowiednie postępowanie z materiałem promieniotwórczym
  • zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach lub istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi
  • brak dbałości o urządzenia ochronne wbrew obowiązkowi
  • niszczenie lub uszkadzanie chronionych terenów lub obiektów
  • wznoszenie nowego lub powiększanie istniejącego obiektu budowlanego albo prowadzenie działalności zagrażającej środowisku na terenie objętym ochroną ze względów przyrodniczych lub krajobrazowych albo w otulinie takiego terenu