Adwokat Monika Spieler

Wygrana sprawa cywilna z zakresu umowy o dożywocie przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2016 r.wydanym w sprawie o sygn. II C 1111/13 Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny w całości uwzględnił stanowisko Adwokata Moniki Spieler i oddalił powództwo strony przeciwnej oraz zasądził zwrot kosztów procesu.

 

Powód reprezentowany także przez profesjonalnego pełnomocnika wystąpił w pozwie o stwierdzenie, że umowa o dożywocie zwarta między jego ojcem a Pozwanym - Klientem Kancelarii - w formie aktu notarialnego jest nieważna, z uwagi na złożenie oświadczenia woli przez ojca Powoda, jakoby w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli.

 

Adwokat Monika Spieler reprezentując Pozwanego dowodziła (wnioskując m.in. o przesłuchanie świadków, a następnie zadając im pytania), że umowa o dożywocie została podjęta przez ojca Powoda po głębokim namyśle,  przeprowadzeniu konsultacji z rodziną i w stanie pozwalającym na świadome oraz swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli. Motywem zaś działania dożywotnika był brak zainteresowania i należytej opieki ze strony jego dzieci, a jej Klient zawiadomił dzieci dożywotnika o zamiarze podpisania umowy o dożywocie. Sąd ustalił stan psychiczny, a przede wszystkim stan świadomości dożywotnika dodatkowo na podstawie opinii biegłych psychologa i psychiatry, z których jednoznacznie wynikało, że nie zaistniała żadna z wad oświadczeń woli. Sprawa była o tyle skomplikowana, że u dożywotnika rozpoznano zespół psychoorganiczny i wnosząc o oddalenie roszczenia należało dowieść, że stan zdrowia opiniowanego w chwili sporządzenia umowy rzeczywiście pozwalał na rozeznanie, co do podejmowanej czynności, zrozumienie jej znaczenia i skutków.

 

Powód pomimo zapowiedzi apelacji po otrzymaniu uzasadnienia wyroku Sądu I Instancji odstąpił od wywiedzenia apelacji.