Adwokat Monika Spieler

Wygrana sprawa przed Sądem Pracy w Warszawie w dwóch Instancjach

W dniu 5 stycznia 2016 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie XXI Wydział Pracy, jako Sąd II Instancji uwzględnił w całości stanowisko Adwokat Moniki Spieler reprezentującej stronę Powodową (pracownika) i oddalił apelację pracodawcy od wyroku Sądu I Instancji, w którym Sąd I Instancji uwzględnił powództwo reprezentowanego przez naszą Kancelarię pracownika (sygn. akt: XXI Pa 752/15) .


Klient Kancelarii złożył pozew przeciwko pracodawcy o przywrócenie go do pracy na dotychczasowych warunkach oraz o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy za trzy miesiące z racji niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (tj. w trybie art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy).

 

Od początku trwania procesu Adw. Monika Spieler dowodziła, że wskazane w Rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia zachowanie jej Klienta stanowiące przyczynę rozwiązania umowy o pracę nie było w istocie ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, nie spowodowało szkody dla pracodawcy i wynikało z obowiązku podporządkowania się poleceniom kierownika zmiany.

 

Po ponad roku trwania procesu sądowego, Sąd I Instancji uwzględnił powództwo Klienta Kancelarii w całości - przywrócił pracownika do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy oraz zasądził na jego rzecz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy za trzy miesiące pod warunkiem podjęcia pracy, jak również zwrot kosztów zastępstwa procesowego (sygn. akt: VII P 464/14 SR dla m.st.Warszawy).

 

Od w/w wyroku Sądu I Instancji wniósł apelację pracodawca (reprezentowany przez fachowego pełnomocnika), w odniesieniu do której Adw. Monika Spieler zajęła stanowisko w Odpowiedzi na apelację oraz na rozprawie apelacyjnej jako pełnomocnik Powoda.


W wyroku z dnia 5 stycznia 2015 roku, Sąd II Instancji podzielił argumentację Mecenas Moniki Spieler i oddalił apelację pracodawcy, zasądzając od niego na rzecz Klienta Kancelarii zwrot kosztów zastępstwa procesowego za postępowanie przed sądem II Instancji. Wyrok Sądu II Instancji stał się prawomocny w dacie jego wydania.

 

Opisana powyżej sprawa jest kolejną sprawą z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wygraną w imieniu Klienta Kancelarii przez Mecenas Monikę Spieler w ostatnim czasie. Wyroki uwzględniające Odwołania od decyzji organu rentowego (ZUS) Klientów reprezentowanych przez Kancelarię zapadły m.in. w sprawach: o sygn. XIII U 9180/10 SO w Warszawie (wyrok z dnia 4 września 2012 r.), sygn. XIII U 215/11 SO w Warszawie (wyrok z dnia 9 sierpnia 2013 r.), sygn. XIV U 2658/12 SO w Warszawie (wyrok z dnia 19 lutego 2014 r.), sygn. VII U 2190/13 SO w Warszawie (wyrok z dnia 30 października 2014 r.), sygn. XIV U 2814/14 SO w Warszawie (wyrok z dnia 14 listopada 2014 r.), sygn. VII U 1578/13 SO Warszawa - Praga w Warszawie (wyrok z dnia 8 kwietnia 2014 r.), sygn. XIV U 3299/14 SO w Warszawie (wyrok z dnia 1 czerwca 2015 r.). Wymienione sprawy dotyczyły pracy Klientów w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i wszystkie zakończyły się przyznaniem prawa do wcześniejszej emerytury (wbrew pierwotnej odmownej Decyzji ZUS) oraz kosztów zastępstwa procesowego. ZUS nie wywiódł w tych sprawach apelacji.


Z kolei przedmiotem sprawy o sygn. VII U 5359/07 SO Warszawa - Praga w Warszawie (wyrok z dnia 27 października 2011 r.) zakończonej uwzględnieniem Odwołania od decyzji ZUS Klienta reprezentowanego przez Kancelarię było ustalenie wyższego wskaźnika wysokości podstawy emerytury w porównaniu do ustalonego w Decyzji przez ZUS. Organ rentowy nie wniósł apelacji.


Kolejna sprawa o sygn. VII U 382/09 SO Warszawa - Praga w Warszawie (wyrok z dnia 14 października 2010 r.) dotyczyła wykazania, że Klientka Kancelarii nie zalega ze spłatą składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne ani składek na fundusz pracy (ZUS w decyzji wskazał na wielotysięczne zadłużenie) i również zakończyła się uwzględnieniem Odwołania Klientki reprezentowanej przez Kancelarię Adwokacką adwokat Moniki Spieler. ZUS nie złożył w tej sprawie apelacji.