Adwokat Monika Spieler

Pozew w postępowaniu grupowym o zapłatę

Kancelaria Adwokacka Mecenas Moniki Spieler złożyła dziś Pozew w postępowaniu grupowym o zapłatę dotyczący waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy Policji. Do Pozwu przystąpiło 222 funkcjonariuszy Policji. W przygotowaniu dokumentacji oraz obliczeniach księgowych brała również udział „Omega" Kancelarie Prawne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

 

Jest to już trzeci Pozew w postępowaniu grupowym złożony przez Kancelarię dotyczący uposażeń służb mundurowych. Członkami podgrup wcześniej złożonych Pozwów są funkcjonariusze Służby Więziennej oraz Straży Granicznej. Jak do tej pory w żadnej ze spraw nie zapadło prawomocne orzeczenie.

 

Przypomnijmy, że zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 18 stycznia 2010 r., Nr 7, poz.44), postępowanie takie jest możliwe wówczas, gdy spełnione są następujące przesłanki:

  • dochodzone roszczenia są jednego rodzaju,
  • roszczenia są kierowane przez co najmniej 10 osób,
  • roszczenia oparte są na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej (art. 1 ustęp 1),
  • sprawa dotyczy roszczeń o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych (art. 1 ustęp 2).

Gdy niemożliwe jest ujednolicenie roszczeń wszystkich członków w ramach grupy ustawodawca w przepisie art. 2 ust. 2 wymienionej ustawy przewidział możliwość tworzenia podgrup.


Celem postępowania grupowego zaakcentowanym w uzasadnieniu projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym jest stworzenie możliwości rozstrzygnięcia wielu podobnych spraw różnych podmiotów w jednym postępowaniu, a także ułatwienie dostępu do sądu w sytuacjach, w których dochodzenie roszczenia w takim postępowaniu jest korzystniejsze dla zainteresowanego niż indywidualne występowanie z własnym roszczeniem (np. w przypadku dochodzenia małych kwotowo roszczeń od jednego sprawcy szkody). Dzięki temu zwiększa się efektywność ochrony sądowej.